Copyright © Christina Kaltoft-Sørensen 2016

One Touch Woman